Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma

Informació general

Aquesta informació afecta tots els usuaris i les usuàries del Servei Municipal d'Educació de Persones Adultes de Palma, independentment del curs o dels cursos que vulguin realitzar:

 • Edat mínima 18 anys (fets abans de 31 de desembre). També es poden matricular als cursos els joves de més de 16 anys que hagin finalitzat l'educació obligatòria, amb situacions personals extraordinàries, o amb un contracte de formació o d'aprenentatge.
 • Es pot fer la preinscripció com a màxim a dos cursos que es considerin pertinents.
 • Els criteris d'admissió als cursos seran: empadronament, situació laboral, nivell d'estudis, edat i ordre d'inscripció. Tindran prioritat els casos derivats d'atenció primària i secundària de centres de serveis socials.
 • Els criteris d’admissió als cursos específics seran: pertany al grup d’edat o col·lectiu al cual va adreçat el curs i ordre d’inscripció. Tindran prioritat els casos derivats d’atenció primària i secundària de centres de serveis socials.
 • En tots els casos tindran prioritat les persones empadronades en el terme municipal de Palma.
 • L'alumnat que hagi finalitzat cursos o mòduls anteriors tindrà prioritat a l'hora de fer el segon curs/mòdul.
 • Tots els cursos tindran un nombre mínim i màxim de places. Els cursos que no tinguin el nombre mínim de matriculats exigit s'anul•laran.
 • S’han de proporcionar les dades per a emplenar el full d’inscripció
 • Cal fer una prova de nivell de selecció o acreditar el nivell de coneixements en determinats cursos.

PREU I FORMALITZACIÓ DE LA MATRICULA

 • El cost de la matrícula és de 38€ per a les persones empadronades a Palma i de 80€ per a les persones empadronades en altres municipis.
 • Estan exemptes de pagar l’import de matrícula les persones que estan en situació de desocupació o de jubilació, les persones amb un grau de discapacitat del 33 per cent o superior, els membre de famílies nombroses i víctimes de violència de gènere, sempre que presentin, juntament amb el full d’inscripció, original i fotocòpia del document que acrediti que es té dret a l’exempció
 • Un certificat del SOIB (o de l’organisme equivalent de fora de les Balears) que acrediti la condició de desocupat. La data d’aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l’inici del termini d’inscripció. No s’accepta la tarjeta de demanda d’ocupació.
 • El títol de familia nombrosa en vigor.
 • La targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependencia que acrediti un grau de discapacitat del 33 per cent o superior.
 • Un certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que acrediti la condicició de jubilat.
 • La resta de persones han de formalitzar la matrícula mitjançant l’ingrés bancari. Durant la primera setmana de classe cal presentar el resguard d’ingrés al professorat. Si no es presenta es perd el dret a la plaça obtinguda.
 • Les despeses de material dels cursos van a càrrec de l'alumnat.

LLISTA DE PERSONES ADMESES

 • Una vegada finalitzat el període d'inscripció, es publicaran les llistes d'admesos als diferents centres d'inscripció o a la web http://www.palmaeduca.es/smea

HORARIS DELS CURSOS

 • Hi ha diferents franges horàries de cursos: matí i horabaixes (segons les característiques del curs).

LLOC ON ES FAN ELS CURSOS

 • Es fara cursos de diferents nivells a diverses barriades de Palma, principalment a centres municipals (escoles públiques, centres culturals i biblioteques).
 • Hi haurà una oferta concreta d'aules i horaris als llocs d'inscripció, que es podrà modificar d'acord amb la demanda.

TITULACIONS I CERTIFICATS

 • Un cop finalitzat el curs, l'Ajuntament de Palma expedirà un diploma a les persones que superin els continguts del curs.
  Per als altres cursos, s'expedirà un certificat d'assistència a les persones que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes.