Tancar
Regidoria d'Educació
Plaça Nova de la Ferreria, 2 - 07002 - Palma
tels. 971 449 447/8 - 971 449 4406
FAX: 971 449 429

Veure la Regidoria d'educació a un mapa més gran
Tancar
Suggeriments i reclamacions
Nom:
Email:
Escriu la teva suggerència
Identificació centres

Programa d'Activitats Educatives 2023-2024

Nivell educatiu:  Nom activitat: Bloc temàtic: 
Tria per tipus d'activitat:     Totes Gratuïtes De pagament
Tria per disponibilitat:     Totes Per a pobles

L.01.02 / SUBVENCIONS / L.01 Subvencions Activitats Educatives

Subvencions activitats educatives curs 2023-2024

STARS
(0 valoracions)
 • Breu descripció de l'activitat


  L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions per a dur a terme activitats educatives, durant el curs escolar 2023-2024, a iniciativa dels centres educatius, les associacions de famílies (AFA-AMIPA), les associacions d’alumnes i les federacions i/o confederacions d’associacions de famílies que tinguin en les seves activitats els següents objectius:

  1. Fomentar la relació amb el barri i ciutat, i el coneixement de la nostra cultura.
  2. Fomentar la formació de les associacions de famílies AFA- AMIPA.
  3. Afavorir l’educació en valors, la convivència escolar, la tolerància i el respecte a la diversitat.
  4. Fomentar els hàbits de vida saludable, consum responsable i prevenció de riscs en matèria de consum de substàncies que generin addicció.
  5. Fomentar la implicació i participació de tots els agents educatius (famílies, alumnat, professorat, entitats, institucions...).
  6. Compensar les desigualtats socioeconòmiques de la població escolar.
  7. Conciliar la vida laboral, familiar i personal.
  8. Realitzar activitats conjuntament amb altres centres educatius.
  9. Organitzar activitats conjuntament entre l’AFA-APIMA, federacions de famílies, el claustre de professors i/o amb altres entitats del barri.
  10. Combatre els estereotips sexistes i els rols tradicionals de gènere.

  Les subvencions d’aquesta convocatòria es regiran per la Llei General de subvencions 38/2003, de 17 de desembre, pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i pel reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003 aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, i per l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de dia 26 de febrer de 2015 i publicada al BOIB núm. 35 de dia 12 de març de 2015,
  Nivells educatius als quals s'adreça

  Poden ser beneficiàries de les subvencions els centres educatius, les associacions d’alumnes i les associacions de famílies (AFA-AMIPA) de Palma, les federacions-confederacions d’associacions de famílies AFA AMIPA, altres entitats i associacions de Palma que compleixin els requisits i les obligacions previstes a la Llei 38/2003 i a l’art. 8 i següents de l’Ordenança general de subvencions i que realitzin l’activitat o l’objecte de caràcter educatiu que fonamenti l’atorgament de la subvenció d’acord amb el que preveu aquesta convocatòria.

  En concret han de complir el següents requisits:


  • Estar legalment constituïdes
  • Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar
  • No tenir finalitat de lucre
  • Estar inscrites en el Registre de Centres, Serveis i Entitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els centres educatius autoritzats per la Conselleria d’Educació del Govern Balear.

   

 • Nivells educatius als quals s'adreça

  Poden ser beneficiàries de les subvencions els centres educatius, les associacions d’alumnes i les associacions de famílies (AFA-AMIPA) de Palma, les federacions-confederacions d’associacions de famílies AFA AMIPA, altres entitats i associacions de Palma que compleixin els requisits i les obligacions previstes a la Llei 38/2003 i a l’art. 8 i següents de l’Ordenança general de subvencions i que realitzin l’activitat o l’objecte de caràcter educatiu que fonamenti l’atorgament de la subvenció d’acord amb el que preveu aquesta convocatòria.

  En concret han de complir el següents requisits:


  • Estar legalment constituïdes
  • Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar
  • No tenir finalitat de lucre
  • Estar inscrites en el Registre de Centres, Serveis i Entitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els centres educatius autoritzats per la Conselleria d’Educació del Govern Balear.

 • Termini de presentació de sol·licituds

   

  EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ÉS FINS EL DIA 5 DE JUNY DE 2023 INCLÒS

 • Observacions / Condicions

  Les bases i la instància d'acord amb el mateix model de subvenció les podeu descarregar en aquesta mateixa pàgina.

  RECORDAU QUE EN EL CAS D'ELABORAR MATERIAL DIDÀCTIC, CARTELLS, DÍPTICS, ETC., HEU D'ACOMANYAR-NE UNA MOSTRA QUAN JUSTIFIQUEU LA SUBVENCIÓ. S'HA D'INCLOURE EL LOGO DE L'AJUNTAMENT ALS ELEMENTS PUBLICITARIS, COMUNICATS, MATERIAL DIDÀCTIC, CARTELLS, DÍPTICS... DE FORMA QUE ES CONSTATI EL SUPORT A L'ACTIVITAT PER PART DE L'AJUNTAMENT.

  Per descarregar el LOGO fes click amb el botó dret del ratolí damunt la següent imatge:

  En qualsevol cas la JUSTIFICACIÓ de la subvenció s'hauria de presentar fins al 15 DE JULIOL DE 2024 INCLÒS.

 • Aportació de l'Ajuntament

  Les sol·licituds degudament emplenades i que es troben disponible a la pàgina web de palmaeduca.cat, es poden presentar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB en el termini de 30 dies hàbils.

  El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 5 de juny de 2023 inclòs


  Les sol•licituds amb tota la documentació adjunta s’hauran de presentar de manera telemàtica i s’haurà d’adreçar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palma: https://seuelectronica.palma.es, també s’hi pot accedir a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat, d’acord amb l’article 14 apartats 2 i 3, de la Llei 39/2015. d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  En cas de presentar la sol•licitud d’una manera presencial, l’Administració conforme al que estableix l’article 68.4 de la Llei 39/2015, ha de requerir l’entitat perquè la formalitzi de la manera indicada. A aquests efectes, es considera com a data de presentació de la sol•licitud aquella en què s’hagi duit a terme l’esmena.

 • Documentació/Material didàctic/Impresos

  Pla Estratègic de Subvencions 23-25
  - Adreçat a: professors, alumnes, general

  Valoració provisional subvencions 2023-24
  - Adreçat a: professors, alumnes, general

  Subvencions 2023-24
  - Adreçat a: professors, alumnes, general