Tancar
Regidoria d'Educació
Plaça Nova de la Ferreria, 2 - 07002 - Palma
tels. 971 449 447/8 - 971 449 4406
FAX: 971 449 429

Veure la Regidoria d'educació a un mapa més gran
Tancar
Suggeriments i reclamacions
Nom:
Email:
Escriu la teva suggerència
Identificació centres

Programa d'Activitats Educatives 2023-2024

Nivell educatiu:  Nom activitat: Bloc temàtic: 
Tria per tipus d'activitat:     Totes Gratuïtes De pagament
Tria per disponibilitat:     Totes Per a pobles

L.02.01 / SUBVENCIONS / L.02 Subvencions Memòria Històrica

Subvencions Memòria Històrica 2023

STARS
(0 valoracions)
 • Breu descripció de l'activitat

   

  L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la realització de publicacions, documentals i projectes tan escrits com audiovisuals centrades en l’estudi i la difusió de temàtiques relacionades amb la memòria històrica de la ciutat que es considerin d’utilitat pública o social i d’interès general, que redundin en benefici dels ciutadans.

 • Termini de presentació de sol·licituds

  Les sol•licituds degudament emplenades i que es troben disponibles a la pàgina web palmaeduca.cat, es poden presentar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB en el termini de 20 dies naturals. El termini de presentació de sol·licituds és fins dia 7 d'abril de 2023, inclòs.

  Les persones jurídiques hauran de presentar les sol•licituds juntament amb la documentació que s’hi ha d’adjuntar, de manera telemàtica al registre electrònic de l’Ajuntament de Palma.

   

 • Observacions / Condicions

  Poden ser beneficiaries de les subvencions les persones físiques i jurídiques de dret privat o públic amb personalitat jurídica que puguin dur a terme els projectes o les activitats que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció i compleixin els requisits i les obligacions previstes als articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 10 i 11 de l’ Ordenança municipal de subvencions.

  Les despeses subvencionables són les que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen en el termini establert. En concret, seran subvencionables les despeses relatives a conceptes que incideixen de manera directa en l’edició de la obra, tant respecte als continguts (investigació, recopilació, fotografia, digitalitzacions, entre altres) com respecte a la producció (disseny, maquetació, impressió, formats digitals, entre altres).

  No són despesa subvencionable els costos indirectes de llum, telèfon, internet o benzina ni les despeses de transport.

   

  RECORDAU QUE EN EL CAS D'ELABORAR MATERIAL DIDÀCTIC, CARTELLS, DÍPTICS, ETC., HEU D'ACOMANYAR-NE UNA MOSTRA QUAN JUSTIFIQUEU LA SUBVENCIÓ. S'HA D'INCLOURE EL LOGO DE L'AJUNTAMENT ALS ELEMENTS PUBLICITARIS, COMUNICATS, MATERIAL DIDÀCTIC, CARTELLS, DÍPTICS... DE FORMA QUE ES CONSTATI EL SUPORT A L'ACTIVITAT PER PART DE L'AJUNTAMENT.

   

  Per descarregar el LOGO fes click amb el botó dret del ratolí damunt la següent imatge:

   

  L’import total a que es dedica a aquesta convocatòria és de 40.000 euros. Es subvencionaran els projectes que han assolit la puntuació mínima establerta, amb un màxim de 4.500 euros. La subvenció s’assignarà als projectes per ordre de puntuació fins a exhaurir la partida econòmica. L’import de la subvenció atribuïda al darrer beneficiari, segons l’ordre de prelació, no podrà ser superior al crèdit que quedi disponible.

   

  Las bases, la instància i els annexos les podeu descaregar en aquesta mateixa pàgina.

 • Documentació/Material didàctic/Impresos

  Subvencions Memòria Històrica
  - Adreçat a: professors, alumnes, general

  Dades bancàries
  - Adreçat a: professors, alumnes, general
  - Descarregar:
       Dadesbancaries.pdf

  Acord provisional Memòria Històrica
  - Adreçat a: professors, alumnes, general
  - Descarregar:
       

  Ampliació justificació Memòria Històrica
  - Adreçat a: professors, alumnes, general
  - Descarregar:
       

  Impresos_Justificació_MemòriaHistòria_2022
  - Adreçat a: professors, alumnes, general
  - Descarregar:
       ImpresJUSTIFICACISubvenci2023.doc

  Proposta definitiva Memòria Històrica
  - Adreçat a: professors, alumnes, general
  - Descarregar:
       PROPOSTAdefinitivaSubvencionsMH.pdf